Препоръки за оптимизиране на взаимодействията между гражданското общество и публичните власти на основата на иновативни цифрови  решения

Препоръки за оптимизиране на взаимодействията между гражданското общество и публичните власти на основата на иновативни цифрови решения

ПРЕПОРЪКА (4). Създаване от органите на властта на собствени цифрови канали за взаимодействие с гражданите и бизнеса

Съвременните информационни и комуникационни решения позволяват органите на властта и администрациите да създават съответните собствени цифрови канали за взаимодействие с гражданите и бизнеса:

  • Органите за местно (общинско) самоуправление би следвало да изградят специализирани цифрови канали за включване структурите на гражданското общество в процесите на оценка, обсъждане и взимане на решения.
  • Местните (общински) администрации също би следвало да притежават специализирани електронни инструменти за обратна връзка с гражданите и бизнеса, за провеждане на електронни дискусионни форуми и допитвания - за обратна връзка и оценка за реализация на политиките.

Взаимодействията между структурите на гражданското общество с двата типа общински институции притежават различна модалност и свой специфичен ракурс. Съответно и цифровите граждански пространства би следвало да се характеризират с различна организация на електронното съдържание.

В цифровите канали за обратна връзка на администрацията би следвало да бъдат създадени повече възможности за оперативна комуникация по отношение на сигнали, оплаквания, качеството на административните услуги и реализацията на политиките, свързани с градската среда и битово-комуналните дейности.

Електронните инструменти, предназначени за обслужване на взаимодействието между гражданското общество и общинските съвети, е добре да притежават функционални възможности за създаване на максимална прозрачност на процесите на формиране на местните политики, а също така и да осигуряват достъпа и възможността на гражданите и бизнеса да имат принос във формирането на адекватни на техните потребности политики, да предлагат различни инициативи и да участват във взимането на решения.

channels-of-communication-types-characteristics_2 В технологичен аспект присвояването на нови качества на пряката демокрация е напълно възможно. Необходими са целенасочени усилия и политическа воля за тяхното постигане.

Анализът на най-добрите практики в европейските държави показва, че някои институции изграждат свои собствени звена или назначават мениджъри, чиято отговорност е изграждането на цифрови системи за комуникация с гражданското общество.

Обратна връзка

Невалиден избор!

Моля, изберете сферите, които Ви интересуват. Възможни са повече от един отговор.

Ако Вашият коментар не е анонимен, моля, попълнете контактната си информация:

Вашето име като индивидуал или наименование на организация.

Неавлиден електронен адрес!

Invalid Input

Личен адрес или адрес на седалището на организацията.

Дата

18 Септември 2019

Сфера

Иновативни решения

Сфера: Културно наследство и туризъм

cultural_heritage_and_tourism

Препоръки за оптимизиране на взаимодействията между гражданското общество и публичните власти в сферата на културното наследство и културния туризъм.

Повече…

Сфера: Производство и маркетинг на уникални, автентични, домашни кулинарни продукти и напитки

production_and_marketing

Препоръки за оптимизиране на взаимодействията между гражданското общество и публичните власти в сферата на домашните и занаятчийските производства на храни и напитки.

Повече…

Сфера: Традиционни занаяти

handicraft_production

Препоръки за оптимизиране на взаимодействията между гражданското общество и публичните власти в сферата на занаятите.

Повече…

Сфера: Иновативни решения на информационните и комуникационни технологии и новите цифрови медии

innovative_solutions

Препоръки за оптимизиране на взаимодействията между гражданското общество и публичните власти на основата на ИКТ-решенията.

Повече…